சரி: வட்டு சுத்தம் பிழை 3.99 காசநோய் விண்டோஸ் புதுப்பிப்புகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது

சரி: வட்டு சுத்தம் பிழை 3.99 காசநோய் விண்டோஸ் புதுப்பிப்புகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது

  • செயல்முறை முடிந்ததும், உயர்த்தப்பட்ட கட்டளை வரியில் மூடிவிட்டு உங்கள் கணினியை மீண்டும் துவக்கவும். அடுத்த தொடக்கத்தில் வட்டு துப்புரவு கருவியை மீண்டும் திறக்கவும் வட்டு சுத்தம் 3.99 பிழை இப்போது சரி செய்யப்பட வேண்டும்.
  • 4 நிமிடங்கள் படித்தேன்